Συνδημιουργική Μάθηση

Ενίσχυση της Απασχολησιμότητας και της Επιχειρηματικότητας μέσω Κέντρων Μάθησης και Συνεργατικής Δημιουργικότητας

 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, τον Οκτώβριο του 2016 στην ΕΕ, 20.448 εκατομμύρια άτομα ήταν άνεργοι (Ελλάδα - 23.4%, Ισπανία - 19.2%, Κύπρος - 12%). Τα ποσοστά ανεργίας στου νέους είναι πολύ υψηλότερα μετά την οικονομική κρίση που ξεκίνησε το δεύτερο τετράμηνο του 2008, αντικατοπτρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην εξεύρεση εργασίας. Η υψηλή ανεργία στους νέους σχετίζεται, επίσης, με την απομάκρυνση από την εκπαίδευση (και άρα, την επακόλουθη έλλειψη διάφορων ικανοτήτων που βοηθούν στην απασχόληση), τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη φτώχεια και την κακή ποιότητα ζωής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει βασικούς στόχους στη στρατηγική Ευρώπη 2020 (Europe 2020), οι οποίοι σχετίζονται με την απασχόληση, την εκπαίδευση και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.  

Δύο παράγοντες που επηρεάζουν την ανεργία στους νέους είναι η αναντιστοιχία μεταξύ των κεκτημένων και των απαιτούμενων δεξιοτήτων, και των χαμηλών ποσοστών αυτοαπασχόλησης και επειχηριματικότητας. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι το κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ. Ένα από τα μέτρα για την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών των ικανοτήτων είναι η ενίσχυση της συσχέτισης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, με τη συμμετοχή εταιριών και κοινωνικών εταίρων στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μεθόδων κατάρτισης, ώστε να καλύπτουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας. Πολλές χώρες προσπαθούν να παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες και προοπτικές στου νέους, από τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στην παιδική ηλικία, την υποστήριξη των παιδιών που κινδυνεύουν με αποκλεισμό, την παροχή της κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εκπαιδευτικούς για να δουλεύουν αποτελεσματικά με τους νέους, κλπ.

 

Το έργο B2ECLoC στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πακέτου μάθησης και συνδημιουργικότητας (L2CP) για::

  • Αύξηση των τεχνικών (hard skills) και διαπροσωπικών και επικοινωνιακών (soft skills) δεξιοτήτων απασχόλησης των παιδιών, π.χ. διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που σχετίζονται με την ομαδική εργασία, τη συμπεριφορά, την επίλυση προβλημάτων, κλπ.

  • Αύξηση των τεχνικών δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα θέματα τα οποία αναγνωρίζονται ευρέως ως βασικές δεξιότητες για προσέγγιση της αγοράς εργασίας, π.χ. τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ICT), ψηφιακά παιχνίδια (digital games), προγραμματισμός μηχανών (machine programming) και βοηθητικα ρομπότ (service robots), κλπ.

  • Υλοποίηση μαθημάτων βασισμένων σε μια καινοτόμο μεθοδολογία μάθησης και επίτευξη υψηλότερων κινήτρων για απασχόληση των παιδιών, βοηθώντας τα να αναπτύξουν διάφορες αξίες, όπως η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ο υψηλός βαθμός πειραματισμού, η ευέλικτη οργάνωση χρόνου και εργασίας, κλπ.

  • Προσφορά επικύρωσης και αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, με την υποβολή αίτησης για πιστοποίηση του εκπαιδευτικού πακέτου από τις εκπαιδευτικές αρχές της Κύπρου και του εξωτερικού. 

___________________________________

Co-funded by:

Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo