Τι είναι η Συνεργατική Μάθηση; Πέντε στρατηγικές για την τάξη σας

Η Συνεργατική Μάθηση είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος στην οποία οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες για να επιτύχουν έναν κοινό μαθησιακό στόχο υπό την καθοδήγηση του δασκάλου. Οι συνεργατικές στρατηγικές μάθησης προσφέρουν στους μαθητές τη δυνατότητα να μάθουν εφαρμόζοντας τη γνώση σε ένα περιβάλλον πιο παρόμοιο με αυτό που θα συναντήσουν στη μελλοντική τους επαγγελματική ζωή. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε βασικές ικανότητες και στην επικοινωνία και τις δεξιότητες των μαθητών, οι οποίες είναι πολύτιμες για την επιτυχία των μαθητών στη ζωή και την εργασία, ενσωματώνοντάς τους στα σχολικά προγράμματα. Οι συνεργατικές στρατηγικές μάθησης είναι δομές χωρίς περιεχόμενο που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα. Οι στρατηγικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε ζευγάρια όσο και σε ομάδες και έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν όλες τις λεγόμενες αρχές PIES: Θετική αλληλεξάρτηση, Ατομική ευθύνη, Ίση συμμετοχή και Ταυτόχρονη αλληλεπίδραση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.teacheracademy.eu/blog/cooperative-learning-strategies/