Βασικές δεξιότητες του 21ου αιώνα: μια ανασκόπηση βασισμένη σε αποδείξεις

Ο σκοπός αυτής της έκθεσης είναι να παρέχει μια ανασκόπηση της πιο πρόσφατης έρευνας, των πολιτικών και των σκέψεων που σχετίζονται με το θέμα των βασικών δεξιοτήτων για τη σχολική εκπαίδευση τον 21ο αιώνα. Συγκεντρώνεται σε στοιχεία και δράσεις γύρω από αυτές τις δεξιότητες, βασιζόμενη σε δημοσιευμένη και αξιολογημένη έρευνα, καθώς και σε ‘’γκρίζα’’ βιβλιογραφία, η οποία περιέχει πολιτικές, ομάδες προβληματισμού και κυβερνητικές εκθέσεις. Προσφέρει μια υπερσύγχρονη επισκόπηση της έρευνας και της εφαρμογής βασικών δεξιοτήτων και καταγράφει σχετικά θέματα σε τρία κεφάλαια. 

Το πρώτο κεφάλαιο προσδιορίζει τις δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες για επιτυχία τον 21ο αιώνα και συζητά τις σχετικές δεξιότητες ξεχωριστά.

Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει τις προσεγγίσεις που ακολουθούν διαφορετικές δικαιοδοσίες/αρχές για την υιοθέτηση και ενσωμάτωση βασικών δεξιοτήτων στο σχολικό τους σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων πολιτικής, των προγραμμάτων σπουδών, των προτύπων των εκπαιδευτικών και των πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης. 

Το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει τις διαφορετικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση αυτών των βασικών δεξιοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο πιο κάτω: